Forumi Ndërkombëtar i Grupeve të Interesit (Trajnuesit e Mësuesve) mbi ‘Ligjin për Edukimin e Mësuesve’, Bialystok (Poloni), 6-9 Qershor 2018

Nga 6 deri më 9 qershor 2018, Projekti ELA organizoi forumin e saj ndërkombëtar në lidhje me “Ligjin për Arsimimin e Mësuesve” (WPD & S 6.2) në bashkëpunim me Shoqatën për Edukimin e Mësuesve në Evropë mbi ‘Trendet aktuale, Sfidat dhe Udhëzimet për të Ardhmen e Edukimit të Mësuesve”
Për shpërndarjen e përkohshme të rezultateve të projektit, partnerët shfrytëzuan rrjetin evropian të edukatorëve të mësuesve dhe anëtarëve të ATEE dhe ftuan autoritetet lokale dhe rajonale të arsimit dhe studentët e doktoraturës.
Sesionet plenare dhe paralele mbi “Ligjin për Edukimin e Mësuesve” gjatë Konferencës Ndërkombëtare u organizuan në Fakultetin Pedagogjik të Universitetit të Bialystokut (P3) nga Universiteti Shtetëror i Drejtësisë Kutafin Moskës (P10), Universiteti City Moskës (P9) (P13), Universiteti i Tiranës (P5), Universiteti Aleksandër Moisiu i Durrësit (P6) dhe Universiteti Federal i Veriut (Arktik) me emrin MV Lomonosov (P12), Universiteti Shtetëror i Francisk Skorina Gomel (P7), Universiteti Shtetëror Pedagogjik i Bjellorusisë Maksim Tank (P8), Universiteti Vytauto Didžiojo (P2), Universiteti Vrije Bruksel (koordinatori i mbajtjes së grantit P1) dhe Shoqata Evropiane për Ligjin dhe Politikën e Arsimit (P4).
Për më tepër, shpërndarja e informacionit u realizua përmes materialit promovues (p.sh. posterat e botimeve të moduleve EduLaw, fletushkat me logon EduLaw dhe url e faqes elektronike, posteri në konferencën ndërkombëtare) (WPD & S 6.3).
Kontrolli i cilësisë u krye nga formularët e vlerësimit të eventit të shpërndarjes së informacionit, përshtatjen e një numri të moduleve nga ekspertët e jashtëm, stafi mësimor i projektit që merr pjesë në seancat plenare dhe paralele në konferencën ndërkombëtare me pyetje dhe përgjigje nga pjesëmarrësit e ATEE (WPQC 5.1 dhe 5.2).
Takimi i menaxherëve u mbajt për të planifikuar fazat e ardhshme të projektit brenda buxhetit të vlerësuar dhe për shpërndarjen e detyrave (WPMNG 7.1)