Praktika e dytë e EduLaw, Bruksel dhe Antëerp (Belgjikë), 24-30 shtator 2017

Nga 24 deri më 30 shtator 2017, Projekti ELA zhvilloi praktikën e dytë të trajnimit intensiv gjashtë-ditor në Belgjikë për të prezantuar partnerët në institucionet dhe agjencitë kryesore evropiane të përfshira në iniciativa në fushën e arsimit dhe politikëbërjes, përmirësimin e shprehive ligjore të project-menaxhuesve institucionalë, hulumtuesve dule i bërë të reflektojnë mbi sistemet e ndryshme të arsimit dhe programet e trajnimit të mësuesve.
Dhjetë projekt-modula (WPDEV 3.1 / WPQC 5.2), drafti i azhurnuar i programit të së drejtës së arsimit (përmbajtja e së cilës mësohet në kursin e ligjit të arsimit) (WPDEV 2.2) dhe programi i dytë i planit të kursit (përmbledhja e secilit prej moduleve të mbuluara / (WPDEV 2.2) janë diskutuar me kolegët, u krye kontrolli i brendshëm i cilësisë (WPDEV 5.2) dhe gjithashtu u shkrua Buletini shumëgjuhësh (WPD & S / MNG 7.3).
Për më tepër, praktika e dha shikueshmëri projektit përmes leksionit të hapur nga PhD Georgia du Plessis (WPDEV 6.2) për studentët, personelin dhe palët e interesuara në Kampusin e Qytetit në Antëerp (selia e P4 Shoqata Evropiane për Ligjin dhe Politikën e Arsimit). Së fundi, u mbajtën takimet e komitetit drejtues rajonal dhe konsorciumi (WPMNG 7.1)
Takimi u bashkëorganizua nga përfituesi i grantit Universiteti Vrije Bruksel (koordinatorja e granteve WP7) dhe Shoqata Evropiane për të Drejtën dhe Politikën e Arsimit (WPD & S6) në bashkëpunim me Qendrën e Vizitorëve të Komisionit Evropian dhe Qendrën e Vizitorëve të Parlamentit Evropian.