Praktika e parë EduLaw, Kaunas (Lituani), 04-10 qershor 2017

Nga 4 deri më 10 qershor 2017, Projekti ELA mbajti praktikën e parë të trajnimit intensiv pesë-ditor për të përmirësuar aftësitë ligjore të project-menaxhuesve institucionalë, udhëheqësve të ekipeve të moduleve e hulumtuesve, si edhe reflektoi mbi sistemet e ndryshme të arsimit dhe programet e trajnimit të mësuesve.
U diskutuan me kolegët tetë propozim-modulet (WPDEV 3.1 / WPQC 5.2), drafti i parë i planit mësimor të arsimit (përmbajtja e kursit të së drejtës së arsimit) (WPDEV 2.2) dhe silabusi i parë i programit të kursit (përmbledhja e secilit prej moduleve të mbuluara / (WPDEV 2.2), si edhe u krye kontrolli i brendshëm i cilësisë (WPDEV 5.2) dhe u shkrua Buletini i parë shumëgjuhësh (WPD & S / MNG 7.3).
Për më tepër, takimi i parë realizoi vizibilitetin e projektit përmes tri ligjëratave të mbrëmjes nga Gjeorgjia du Plessis dhe Maria Smirnova, Charlotte Mbuyi dhe Martijn Roelen (WPDEV 6.2) për studentët, personelin dhe grupet e interesit në Universitetin Vytauto Didžiojo / Vytautas Magnus (LT) .
Së fundi, u mbajtën takimet e komitetit drejtues rajonal dhe konsorcium (WPMNG 7.1) Takimi u organizua nga Universiteti Vytauto Didžiojo Vytautas Magnus (organizator dhe WPQC5), Universiteti City i Moskës (WP3), Universiteti i Tiranës (WP2), Universiteti Vrije Bruksel (koordinatori i granteve WP7) dhe Shoqata Evropiane për Ligjin dhe Politikat e Arsimit (WPD & S6).